Корпоративно управление

Осъществяването на ефективно корпоративно управление е съществено значение за устойчивото и стабилно развитие на компанията, не само защото то подобрява възможностите да се привличат инвестиции, но и защото осигурява перспектива за повишаване конкурентноспособността на дружеството в една динамична и бързо променяща се бизнес среда.

За Синтетика АД доброто корпоративно управление е ключов елемент за реализиране на стратегическите цели, за създаване на стабилни и дългосрочни резултати, за осигуряване на максимална прозрачност и информираност, както и за гарантиране възможността на акционерите ефективно да упражняват своите права.

Създадената система за управление гарантира оцеляването и просперитета на дружеството като задава рамката, в която управителните органи да работят в най-добрия интерес на дружеството, в съответствие с разумните очаквания на неговите акционери и всички заинтересовани страни.