Информация за одиторите

Одитор на „Синтетика“ АД е „АКТИВ“ ООД – специализирано одиторско предприятие, регистрирано в Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 5, с адрес: гр. Варна, ул. „Дунав”, № 5, чрез отговорния съдружник Надя Енчева Костова, диплома № 0207/1993.