Информация за одиторите

Одитор на „Синтетика“ АД е „Ейч Ел Би България“ ООД – специализирано одиторско предприятие, регистрирано в Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 017, с адрес: бул. “Константин Величков” № 149-151, ет. 1 офис 2, 1309 София, България.