Мисия и визия

Мисия
  • да удовлетворява нуждите на своите клиенти чрез предлагането на иновативни и конкурентни продукти и услуги
  • да увеличава обема на продажбите в съчетание с висока рентабилност
  • да осигурява необходимите условия за постоянно подобряване на синергиите между дъщерните си компании
  • да разширява пазарите, на които оперира и да повишава пазарните дялове на всяка от дъщерните си компании

Визия
Комуникацията представлява важна част от визията на Синтетика АД не само за това как да осъществява дейността си, но и за това как да изгражда и укрепва своите положителни и активни взаимоотношения с всички заинтересовани лица – акционери, инвеститори, широката общественост. В тази връзка компанията се стреми да осигурява своевременно изчерпателна информация по всички въпроси, свързани с дейността си, следвайки принципите за прозрачност, публичност, обективност, равнопоставеност, надеждност и независимост, както и на световните етични норми на поведение.

За изпълнение на стратегическите си цели, както с оглед постигане на по-добри финансово-икономически резултати, добра доходност за акционерите и увеличаване възвръщаемостта на акционерния капитал, Синтетика АД е разработила надеждна система за управление и контрол на дружеството.