Съвет на директорите

Синтетика АД е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав от 3 лица, както следва:
  • Ива Христова Гарванска–Софиянска – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
  • Пламен Пеев Патев – член на Съвета на директорите
  • Николай Атанасов Дачев – член на Съвета на директорите


Оперативното ръководство и представителството на Синтетика АД се осъществява от изпълнителния член на Съвета на директорите Ива Христова Гарванска–Софиянска.