Съвет на директорите

Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав:
  • Ива Христова Гарванска-Софиянска – Изпълнителен член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
  • Любомир Красимиров Колчев – Председател на Съвета на директорите
  • Николай Атанасов Дачев – Заместник-председател


Дружеството се представлява от Изпълнителния директор – Ива Гарванска-Софиянска.