История

Синтетика АД е българско акционерно дружество, учредено по реда на чл. 158 от Търговския закон, като учредителното събрание е проведено на 09.06.2010 г. в съответствие с изискванията на чл. 163 от ТЗ. Новоучреденото търговско дружество е вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието на Република България на 24.6.2010 г.

С решение от 13 май 2013 г. Българска Фондова Борса – София АД регистрира акциите на Синтетика АД за търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции Standard.

Присвоеният борсов код на емисията акции е EHN, като емисията акции е въведена за търговия на 20 май 2013 г.

Акционерният капитал на дружеството е разпределен в 3 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност от 1 лев за една акция.