Акционерна структура

Регистрираният капитал на Синтетика АД е в размер на 3 000 000 лева, разпределен в 3 000 000 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, непривилегировани акции с право на глас и с номинална стойност от 1 лев всяка.

Емисията акции на Синтетика АД е регистрирана на организирания от БФБ-София АД Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standart“, като разпореждането с акциите на дружеството се извършва без ограничения на фондовата борса.