Контакти

“СИНТЕТИКА” АД
гр. София 1407, бул. “Н. Й. Вапцаров” № 47
Тел.: (+359 2) 46 21 299, 0899992753
Факс: (+359 2) 489 54 93
от 9.00 – 17.30 ч.
Лице за контакт: Милена Стоянова
E-mail: milena.stoyanova@synthetica.bg; office@synthetica.bg