Корпоративен (финансов) календар


30 Март 2015 Годишен одитиран неконсолидиран финансов отчет за дейността за 2014
30 Април 2015 Годишен одитиран консолидиран финансов отчет за дейността за 2014
30 Април 2015 Междинен неконсолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2015
30 Май 2015 Покана за свикване на Общо събрание на акционерите
30 Май 2015 Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2015
30 Юни 2015 Провеждане на Годишно Общо събрание на акционерите
30 Юли 2015 Междинен неконсолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2015
30 Август 2015 Междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2015
30 Октомври 2015 Междинен неконсолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2015
30 Ноември 2015 Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2015
30 Януари 2016 Междинен неконсолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2015
28 Февруари 2016 Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2015