Корпоративен календар


30 Март Годишен одитиран неконсолидиран финансов отчет за дейността
30 Април Годишен одитиран консолидиран финансов отчет за дейността
30 Април Междинен неконсолидиран финансов отчет за първо тримесечие
30 Май Покана за свикване на Общо събрание на акционерите
30 Май Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие
30 Юни Провеждане на Годишно Общо събрание на акционерите
30 Юли Междинен неконсолидиран финансов отчет за второ тримесечие
30 Август Междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие
30 Октомври Междинен неконсолидиран финансов отчет за трето тримесечие
30 Ноември Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие
30 Януари Междинен неконсолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие
28 Февруари Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие